top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Jeannette Vite, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook als die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

        Van deze voorwaarden, afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de      

        branche gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en

        schriftelijk door Jeannette Vite aanvaard.

   2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Jeannette Vite en Koper is Nederlands recht van toepassing,

        met uitsluiting van toepasselijkheid van het Ween Koopverdrag (1980).

   3. Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Jeannette Vite en Koper zal worden ingesteld te Groningen

        voor de bevoegde rechter, tenzij Jeannette Vite de wettelijke competentier

2.    Aanbiedingen en Orders

 1. Orders dienen per e-mail geplaatst te worden, dit om fouten en/of misverstanden van beide kanten te voorkomen. 

 2. Indien Jeannette Vite goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Jeannette Vite geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Jeannette Vite van haar leverancier heeft bekomen.

 3. Elke aanbieding of prijsnotering door Jeannette Vite geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Jeannette Vite niet binden. Jeannette Vite wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

 4. Alle opgaven door Jeannette Vite van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Jeannette Vite kan er niet voor instaan dat zicht geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde en of verstrekte monster, tekening of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Kleurmonsters en textiel in kleur wordt gekleurd door middel van een verfbad en kan altijd afwijken van een vorige levering en of getoond monster. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Jeannette Vite of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijke is.

3.    Prijzen    

 1. Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W.

 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” van Jeannette Vite.

 3. Franco huis grens bij orders hoger dan € 300,00 per order af magazijn.

 4. Elke stijging van de prijs van de door Jeannette Vite voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten mag Jeannette Vite door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen drie maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

 5. Bij bestellingen met een netto-factuurwaarde lager dan €  300,- berekent Jeannette Vite u een bijdrage in de verzend- en administratiekosten.

4.    Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient aan Jeannette Vite te worden betaald bij levering van de goederen of diensten.

 2. Betaling, in geval van facturering binnen 14 dagen netto.

 3. Bij het tekenen van automatische eenmalige incasso opdrachten geldt een betalingskorting van 2% op de netto-factuurprijs.

 4. Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag ter hoogte van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dat waarop de betaling opeisbaar is tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft Jeannette Vite het recht verder orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. In geval Koper jegens Jeannette Vite met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is Jeannette Vite gerechtigd aan Koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrag van 15% van het totaal gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.

 5. Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij anders is overeengekomen.

5.    Levering

 1. Door Jeannette Vite opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Jeannette Vite is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.

 2. Levering uit voorraad, zolang de voorraad strekt.

 3. Jeannette Vite heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

 4. Behoudens het bepaalde in artikel 5.5 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Jeannette Vite verlaten om aan de koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.

 5. In geval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Jeannette Vite de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan. Alle kosten, die voor Jeannette Vite uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien, zijn voor rekening van Koper. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Jeannette Vite gerechtigd is het nog niet geleverde gedeelte van de orders ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.

 6. In alle gevallen waarin goederen C.I.F of F.O.B of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term voortaan in overeenstemming met de Intercoms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze voorwaarden.

6.    Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Jeannette Vite verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belasting en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Jeannette Vite op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Jeannette Vite in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerste strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde aan renten en kosten, als bedoeld in artikel 4.4.

 2. Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruikt te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Jeannette Vite eigenaresse van is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

 3. Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van Jeannette Vite en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid al in eigendom toebehorend aan Jeannette Vite opslaan en opgeslagen houden.

 4. Jeannette Vite wordt eigenaresse van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden  gebracht of worden gewijzigd.

 5. Jeannette Vite behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Jeannette Vite om niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Jeannette Vite en de Koper.

6.    Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Jeannette Vite verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belasting en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Jeannette Vite op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Jeannette Vite in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerste strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde aan renten en kosten, als bedoeld in artikel 4.4.

 2. Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruikt te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Jeannette Vite eigenaresse van is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

 3. Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van Jeannette Vite en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid al in eigendom toebehorend aan Jeannette Vite opslaan en opgeslagen houden.

 4. Jeannette Vite wordt eigenaresse van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden  gebracht of worden gewijzigd.

 5. Jeannette Vite behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Jeannette Vite om niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Jeannette Vite en de Koper.

7.    Overmacht

 1. Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Jeannette Vite als de productie, het vervoer en/of de levering van de goederen of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Jeannette Vite voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden of het moment dat de order door Jeannette Vite werd geaccepteerd. Jeannette Vite is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

8.    Garantie en aansprakelijkheid

 1. Als Jeannette Vite goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Jeannette Vite geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Jeannette Vite van haar leverancier heeft bekomen.

 2. Koper zal de geleverd goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan Jeannette Vite te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Jeannette Vite te melden. Als de Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.

 3. Jeannette Vite is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

 4. De aansprakelijkheid van Jeannette Vite jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief B.T.W.) of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Jeannette Vite van haar verzekeraar ter zake ontvangt.

 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen 8.3 en  8.4 blijven buiten toepassing als desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jeannette Vite of haar leidinggevend personeel.

9.    Retourzendingen

 1. Alle bestellingen, of speciale afmetingen en kleuren en door Koper foutief bestelde goederen kunnen NIET geretourneerd/geannuleerd worden als deze reeds zijn geproduceerd.

 2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als aan de onderstaande richtlijnen is voldaan.

 3. Binnen 8 dagen na ontvangst goederen.

 4. Kopie factuur of verzendlijst waar de zending betrekking op heeft is toegevoegd aan de retourzending

 5. Reden van retour is overlegd met Jeannette Vite

 6. Aangeboden retourzendingen zonder akkoord worden geweigerd en op kosten van Koper geretourneerd.

 7. Goederen die reeds uit de verpakking gehaald zijn/of gewassen zijn kunnen niet zonder reden retour worden genomen.

10.    Ontbinding

 1. Als Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enig verplichting onder enig contract met Jeannette Vite te voldoen, is Jeannette Vite bevoegd, naar haar keuze:

 2. Verzending van de te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is gesteld en/of

 3. Al haar betalingen op te schorten en/of

 4. Door enkel schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten, onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

11.    Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door Jeannette Vite

 1. Als Jeannette Vite op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Jeannette Vite niet gehouden tot enige vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

 2. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter.

bottom of page